CD-Vastgoed Logo
Deze website werd met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in onze mededelingen toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatieen begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft.
Intellectuele Eigendom
CD-VASTGOED is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van CD-VASTGOED, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander elektronisch middel, verboden. Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres Aansprakelijkheid

Deze website werd gecreëerd om een algemene informatie te geven aan de bezoeker. Hij zal regelmatig bijgewerkt worden. Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen. De informatie op deze website is bedoeld voor louter persoonlijk gebruik van de bezoeker. Elk ander gebruik is verboden. CD-VASTGOED wijst elke verantwoordelijkheid af inzake het gebruik van de inhoud van deze website.
Hyperlinks
CD-VASTGOED kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt doorverwezen. De verwijzing naar deze websites heeft enkel tot doel om informatie te vervolledigen.
Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van cookies die uw browser opslaat op uw computer. Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikersinstellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar uw computer verzonden. Cookies kunnen de computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen. Cookies worden gebruikt om handelingen voor u als gebruiker te vergemakkelijken en/of om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen.
Privacy
De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door CD-VASTGOED BVBA (hierna “CD-VASTGOED”), met zetel in België, Pieter Van Reysschootlaan 2 bus 001, 9051 Sint-Denijs-Westrem. CD-VASTGOED eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Door de registratie van uw persoonsgegevens, verleent u het recht aan CD-VASTGOED om deze gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

Indien u geen informatie wenst te ontvangen of deze enkel per e-mail wenst te krijgen, kan u onderaan deze tekst het daartoe bestemde vakje aankruisen en identificatiegegevens invullen.

U heeft tevens het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via ons e-mailadres indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten CD-VASTGOED. Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Dit document kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. u wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.